Prawo karne

Potrzebujesz kompleksowej pomocy w sprawie karnej?

Otrzymałeś wezwanie do stawiennictwa w charakterze podejrzanego/obwinionego/oskarżonego – oferujemy naszą pomoc na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego. Przygotujemy razem z Tobą linie obrony, treść wyjaśnień do złożenia na Policji, Prokuraturze czy w Sadzie, pytania do świadków od etapu postępowania przygotowawczego do zakończenia postępowania sądowego. W ramach reprezentacji przygotujemy pisma procesowe, wnioski dowodowe, odpowiedzi na pisma procesowe, środki odwoławcze i odpowiedzi ma środki odwoławcze innych stron postępowania.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu aktu oskarżenia?

Oferujemy pomoc w analizie okoliczności sprawy przed wniesieniem aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Reprezentujemy oskarżyciela prywatnego w postępowania przed Sądem do czasu wydania wyroku przez Sąd II instancji, przygotowujemy stanowisko procesowe strony, wnioski dowodowe, pisma procesowe, środki zaskarżenia.

Zostałeś pokrzywdzony przestępstwem?

Pomagamy w przygotowaniu zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, uczestniczymy w czynnościach postępowania przygotowawczego, w tym przesłuchaniu pokrzywdzonego i świadków, przygotowujemy wnioski dowodowe, pisma procesowe i stanowisko strony w postępowaniu. Reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym działającego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowujemy pytania do świadków, stanowisko procesowe strony w postępowaniu sądowym, środki zaskarżenia i odpowiedzi na środki zaskarżenia wniesione przez obrońcę lub oskarżonego.